Blog

Níže naleznete právní články, které publikuji pro širokou veřejnost k lepší znalosti práv a povinností v občanském životě.

« Předchozí 1 2 34 5 6 7 8 9 10 Následující »

Dědickém právo v novém: Co jsou vedlejší doložky v závěti?


Nový občanský zákoník opětovně zavedl úpravu vedlejších doložek v závěti, které umožňují zůstaviteli lépe upravit jeho poslední přání. Jaké jsou druhy vedlejších doložek a jaké vedlejší doložky jsou nepřípustné?
http://www.hypoindex.cz/dedickem-pravo-v-novem-co-jsou-vedlejsi-dolozky-v-zaveti/
Vytvořeno: 16.11.2016

Dědické právo v novém: Kdo dědí dle zákonné posloupnosti?


Pokud nenastane dědická posloupnost dle dědické smlouvy nebo závěti, nastává zákonná dědická posloupnost. Kdo dědí dle zákonné posloupnosti od účinnosti nového občanského zákoníku? A kdy dědictví připadne státu?
http://www.hypoindex.cz/dedicke-pravo-v-novem-kdo-dedi-dle-zakonne-posloupnosti/
Vytvořeno: 10.11.2016

Kdy může zůstavitel vydědit nepominutelné dědice?


Jaké zákonné důvody poskytuje zůstaviteli občanský zákoník, aby mohl vydědit nepominutelného dědice? Může zůstavitel vydědit nepominutelného dědice, pokud je zadlužen natolik, že se nezachová povinný díl pro potomky dědice?
http://www.hypoindex.cz/kdy-muze-zustavitel-vydedit-nepominutelne-dedice/
Vytvořeno: 3.11.2016

Reklamace dovolené: Slevu z ceny dovolené požadujte do jednoho měsíce


Občanský zákoník poskytuje zákazníkům široký rozsah práv při reklamaci dovolené, o kterých zákazník často neví. Zákazník má například právo požadovat slevu z ceny dovolené, kompenzaci ztráty radosti z dovolené nebo náhradu škody.

Zákazník má právo na slevu z ceny dovolené ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady, pokud vytkl vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu u pořadatele zájezdu nebo u osoby, která zprostředkovala uzavření smlouvy o zájezdu. Jestliže by zákazník neuplatnil právo na slevu v uvedené lhůtě, pak by soud právo na slevu nepřiznal, pokud by pořadatel zájezdu namítal pozdní uplatnění tohoto práva. Výše slevy se určuje s ohledem ke všem okolnostem. Se stanovením výše slevy z dovolené může pomoci frankfurtská tabulka slev, kterou se řídí i některé české cestovní kanceláře.
Vytvořeno: 26.10.2016

Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?


Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu?
http://www.hypoindex.cz/muze-najemce-dat-byt-do-podnajmu-i-bez-souhlasu-pronajimatele/
Vytvořeno: 20.10.2016

Kdy může dítě požadovat zálohu na výživné?


Nepravidelné příjmy rodiče povinného k hrazení výživného nebo podstupování podnikatelských rizik mohou být důvodem pro vznik povinnosti poskytnout dítěti zálohu na výživné. Jaké jsou podmínky pro přiznání zálohy na výživné?
http://www.finance.cz/477186-zaloha-na-vyzivne/
Vytvořeno: 17.10.2016

Jak na změnu výše výživného?


Jakým způsobem upravuje nový občanský zákoník změnu výše výživného? Kdy lze podat žádost o zvýšení výživného nebo žádost o snížení výživného? Dle nového občanského zákoníku může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, pokud se podstatně změnily rozhodující okolnosti...
http://www.finance.cz/zpravy/finance/465755-jak-na-zmenu-vyse-vyzivneho/
Vytvořeno: 13.10.2016

K odstupnému při porušení povinnosti zaměstnancem


Může zaměstnanec požadovat vyplacení odstupného, přestože pracovní poměr byl zaměstnavatelem ukončen z výpovědního důvodu pro závažné porušení povinnosti zaměstnancem? Nebylo by takové právo zaměstnance v rozporu s dobrými mravy? Odpovědi poskytnul Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí.
http://www.finance.cz/475655-odstupne-a-zavazne-poruseni-povinnosti/
Vytvořeno: 13.10.2016

Jaké věci nepodléhají exekuci


V nedávné době nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, která mimo jiné upravila okruh věcí, které nepodléhají výkonu rozhodnutí. Jaké věci není exekutor oprávněn zabavit?
http://www.hypoindex.cz/jake-veci-nepodlehaji-exekuci/
Vytvořeno: 13.10.2016

Dobrá víra nájem přináší aneb Jak vydržet platnou nájemní smlouvu


Nový občanský zákoník podstatným způsobem změnil úpravu nájemních vztahů. Mezi nové ustanovení s poměrně zásadním významem se řadí ochrana dobré víry nájemce, který užívá byt po právu bez platně uzavřené nájemní smlouvy.
http://www.hypoindex.cz/dobra-vira-najem-prinasi-aneb-jak-vydrzet-platnou-najemni-smlouvu/
Vytvořeno: 13.10.2016